Call us Today02-047-0404

Welcome to Phonics 1st

Phonics 1st  เป็นโรงเรียนชั้นนำ ในเรี่องการสอนภาษาอังกฤษแบบโฟนิคส์สำหรับเด็กวัย 2-12 ปี อีกทั้งเป็นผู้นำในเรื่องรูปแบบวิธีการเรียนการสอนที่ทันสมัย มีการนำ Interactive Touch Screen มาใช้ในทุกชั้นเรียน มีการพัฒนาหลักสูตรและเนื้อหาให้สอดคล้องกับพัฒนาการตามวัยของเด็ก Phonics 1st เปิดทำการสอนมาตั้งแต่ปี 2551 โดยการนำหลักสูตร Jolly Phonics ที่ได้รับการยอมรับอย่างสูงจากประเทศอังกฤษ มาปรับใช้ให้สอดคล้องกับรูปแบบการเรียนของเด็กไทย เพื่อให้เด็กได้เรียนรู้พื้นฐานการออกเสียงต่างๆ ในภาษาอังกฤษ ฝึกแยกแยะความแตกต่างของเสียง ฝึกการผสมคำ และการอ่านออกเสียงอย่างถูกวิธี พร้อมทั้งวางรากฐานด้านคำศัพท์และไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ เรียนรู้ผ่านกิจกรรมที่สนุกสนาน สอนโดยคุณครูต่างชาติเจ้าของภาษาที่มีประสบการณ์การสอนโฟนิคส์สำหรับเด็กโดยเฉพาะ

Why Phonics

ระบบ Phonics สอนให้เด็กรู้จักเสียงที่ถูกต้องของตัวอักษร ทำให้เด็กสามารถอ่านหรือสะกดคำได้ง่ายขึ้น โดยไม่ต้องอาศัยการท่องจำคำศัพท์ เป็นการอ่าน จากความเข้าใจในระบบการออกเสียงที่ถูกต้องตามหลัก Phonics

Accommodation

ห้องของการเรียนรู้และบรรยากาศภายใน Phonics1st ที่ออกแบบมาให้เหมาะสมกับการพัฒนาศักยภาพของเด็กๆ

Our Programs

เรามีโปรแกรมการเรียนการสอนที่เหมาะสมสอดคล้องกับช่วงวัยของเด็ก อายุตั้งแต่ 2-12 ปี สอนโดยครูต่างชาติเจ้าของภาษาที่มีประสบการณ์การสอนเด็กโดยเฉพาะ

Our Locations

เรามี 5 สาขาในกรุงเทพ อยู่ในศูนย์การค้าที่เดินทางสะดวก สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Phonics 1st ทุกสาขา

Resources

Phonics 1st ได้รวบรวมแหล่งข้อมูลที่เป็นประโยชน์ทั้งในรูปแบบคลิป VDO และรูปภาพต่างๆ เพื่อเป็นเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในเรื่องโฟนิคส์ยิ่งขึ้น


Share This