Call us Today02-047-0404

โปรแกรมกิจกรรมกลุ่มภาษาอังกฤษ สำหรับเด็ก 1.6-3 ปี

(Early Step)

early stepsโปรแกรมกิจกรรมกลุ่มภาษาอังกฤษ สำหรับเด็ก 1.6-3 ปี

•โปรแกรมภาษาอังกฤษสำหรับเด็กเล็ก ที่เน้นการเรียนรู้อย่างเป็นธรรมชาติ
ผ่านกระบวนการเล่น

•โดยจัดกิจกรรมที่สนุกสนาน สร้างสรรค์ อาทิเช่น เกมส์ นิทาน บทบาทสมมติ หุ่นมือ ดนตรี กิจกรรมเข้าจังหวะ ศิลปะ งานประดิษฐ์และบทกลอนสำหรับเด็กเล็ก

•เน้นการสร้างความคุ้นเคยกับภาษาอังกฤษ ผ่านสถานการณ์จริง เรียนรู้คำศัพท์ พื้นฐานต่างๆ พร้อมทั้งฝึกทักษะการฟัง การออกเสียงอย่างถูกวิธีและการใช้บทสนทนาง่ายๆ ในชีวิตประจำวัน

•โดยในแต่ละสัปดาห์จะจัดกิจกรรมตามหัวข้อการเรียนรู้ต่างๆที่หลากหลายเหมาะสมกับวัยและความสนใจของเด็ก

•สอนโดยคุณครูชาวต่างชาติ(เจ้าของภาษา)ที่มีประสบการณ์การสอนเด็กเล็กโดยตรงซึ่งเข้าใจถึงพัฒนาการการเรียนรู้ของเด็กอย่างแท้จริง

Share This