Call us Today02-047-0404

Curriculum and Teaching

1.หลักสูตรและการสอน

เราเลือกนำหลักสูตรซึ่งได้รับการยอมรับอย่างสูงในประเทศอังกฤษและโรงเรียนนานาชาติระบบอังกฤษทั่วโลก มาปรับใช้แต่ละในชั้นเรียนของเรา

การเรียนการสอนระบบนี้จะไม่เน้นท่องจำตัวอักษรแต่จะเป็นการเรียนรู้การออกเสียงผ่านเรื่องราวที่สนุกสนานโดยการเรียนการสอนเสียงต่างๆนั้นจะเรียงตามลำดับขั้นตอนที่กำหนดไว้เป็นพิเศษไม่ใช่ตามลำดับตัวอักษรซึ่งจะช่วยให้เด็กสามารถสร้างคำได้เร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้โดยเน้นเรื่องการผสมคำเพื่อให้เด็กรู้สึกเป็นเจ้าของคัพท์นั้นๆ ได้อย่างรวดเร็ว

การเรียนการสอนในแต่ละเสียงนั้นจะมีการใช้เรื่องราว ท่าทาง บทเพลงและรูปภาพประกอบเพื่อช่วยให้ง่ายต่อการเรียนรู้ ดึงดูดความสนใจและที่สำคัญยังตอบสนองต่อลักษณะการเรียนรู้ที่แตกต่างกันของเด็กได้ดีอีกด้วย

นอกจากนั้นโปรแกรมของเรายังช่วยเสริมสร้างทักษะและเทคนิคในการเรียนรู้คำศัพท์ใหม่ๆ โดยจะส่งเสริมให้เด็กๆ เป็นนักอ่านและนักเขียนด้วยตัวเองตั้งแต่เริ่มแรก และเลี่ยงวิธีการเรียนรู้แบบท่องจำ

How does Jolly Phonics work?

  1. Learning 42 main letter sounds  เรียนรู้การออกเสียงตัวอักษรหลักในภาษาอังกฤษทั้ง 42 เสียง
  2. Multi-sensory Method  โดยใช้ประสาทสัมผัสหลายด้าน เพื่อช่วยในการเรียนรู้ของเด็ก
  3. Blending เข้าใจหลักการผสมเสียง ของตัวอักษรผ่านการอ่านและเขียน เพื่อสะกดคำหรือพยางค์
  4. Sound Recognition & Spelling ฝึกทักษะการแยกแยะเสียงของตัวอักษรต่างๆ ในคำหรือพยางค์ เพื่อช่วยพัฒนาเทคนิคในการสะกดคำอย่างแม่นยำ มีประสิทธิภาพ
  5. Tricky Words รู้จัก “คำแสนกล” ในภาษาอังกฤษที่อยู่นอกเหนือหลักการผสมเสียงทั่วไป

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับหลักสูตรที่ www.jollylearning.co.uk

นอกจากนั้นแล้ว ที่ Phonics 1st    เรายังได้นำโปรแกรมชั้นนำอื่นๆ มาใช้ร่วมกันกับ Jolly Phonics เช่น Oxford Reading Tree Scheme และ Scholastic Reading Program เพื่อเน้นส่งเสริมให้เด็กนำความรู้ด้านการออกเสียงและหลักการผสมคำที่ได้เรียนมาใช้จริง เพื่อเป็นการส่งเสริมทักษะด้านการอ่านจากเรื่องราวต่างๆหลากหลายประเภททั้งที่เป็น fiction และnon-fiction โดยใช้โปรแกรมหนังสือเพื่อพัฒนาการอ่านของเด็กโดยเฉพาะอีกด้วย

curriculum

Native English Teachers

ครูผู้สอนมีความสำคัญมากต่อการเรียนรู้ของเด็ก เพื่อให้เด็กได้เรียนรู้การอ่าน เขียน และออกเสียงอย่างถูกวิธี จากครูที่มีคุณภาพเราจึงคัดสรรผู้สอนทุกท่าน ที่มีคุณสมบัติดังนี้

  • เป็นครูชาวต่างชาติ (เจ้าของภาษา) ได้แก่ ชาวอังกฤษ สหรัฐอเมริกา แคนนาดา ออสเตรเลีย หรือนิวซีแลนด์ เท่านั้น
  • เพื่อให้เด็กได้ซึบซับวิธีการออกเสียงและเรียนรู้วิธีการใช้ภาษาที่เป็นต้นแบบจากเจ้าของภาษาอย่างแท้จริง
  • มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ ในด้านการสอนระบบ Phonics 
  • มีความสามารถ และประสบการณ์ด้านการสอนเด็กเล็ก โดยเฉพาะ
naive-english-speaker

Classroom Management

เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดยเด็กๆ จะสนุกกับการเรียนรู้ เข้าใจง่าย ได้ผลเร็วนั้น เรามีขั้นตอนในการจัดชั้นเรียนดังนี้

1. พบผู้ปกครอง เพื่อทำความเข้าใจเกี่ยวกับโปรแกรมการสอน

2. ทดสอบพื้นฐานทางด้าน Phonics ของเด็กก่อนจัดระดับชั้นเรียน

3. จัดชั้นเรียนสำหรับเด็กแต่ละคนจากผลประเมินทางด้าน Phonics  ควบคู่กับพื้นฐานด้านภาษาอังกฤษ อายุ พัฒนาการ และลักษณะการเรียนรู้ของเด็กที่ใกล้เคียงกัน

4. โดยจัดกลุ่มผู้เรียนเป็นกลุ่มเล็ก จำกัดจำนวนเด็กกลุ่มละ 5-8 คนต่อชั้นเรียน

class managment
Share This