Call us Today02-047-0404

โปรแกรมสอนการอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษสำหรับเด็กอายุ 4 ปีขึ้นไป

(Jolly Phonics Program)

jolly phonics

โปรแกรมสอนการอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษสำหรับเด็กอายุ 4 ปีขึ้นไป โดยใช้หลักสูตร ที่ได้รับการยอมรับอย่างสูงจากประเทศอังกฤษเพื่อเรียนรู้พื้นฐานการออกเสียงต่างๆในภาษาอังกฤษฝึกแยกแยะความแตกต่างของเสียง ฝึกการผสมคำและการอ่านออกเสียงอย่างถูกวิธี พร้อมทั้งวางรากฐานด้านคำศัพท์และไวยกรณ์ภาษาอังกฤษโดยเรียนรู้ผ่านกิจกรรมที่สนุกสนาน เหมาะกับพัฒนาการของเด็กเรียนกับครูชาวต่างชาติ(เจ้าของภาษา)ที่มีประสบการณ์การสอนเด็กโดยเฉพาะ

Share This