Call us Today02-047-0404

Early Step (1.6-3 years)

early stepsโปรแกรมกิจกรรมกลุ่มภาษาอังกฤษ สำหรับเด็ก 1.6-3 ปี

•โปรแกรมภาษาอังกฤษสำหรับเด็กเล็ก ที่เน้นการเรียนรู้อย่างเป็นธรรมชาติ
ผ่านกระบวนการเล่น

•โดยจัดกิจกรรมที่สนุกสนาน สร้างสรรค์ อาทิเช่น เกมส์ นิทาน บทบาทสมมติ หุ่นมือ ดนตรี กิจกรรมเข้าจังหวะ ศิลปะ งานประดิษฐ์และบทกลอนสำหรับเด็กเล็ก

•เน้นการสร้างความคุ้นเคยกับภาษาอังกฤษ ผ่านสถานการณ์จริง เรียนรู้คำศัพท์ พื้นฐานต่างๆ พร้อมทั้งฝึกทักษะการฟัง การออกเสียงอย่างถูกวิธีและการใช้บทสนทนาง่ายๆ ในชีวิตประจำวัน

•โดยในแต่ละสัปดาห์จะจัดกิจกรรมตามหัวข้อการเรียนรู้ต่างๆที่หลากหลายเหมาะสมกับวัยและความสนใจของเด็ก

•สอนโดยคุณครูชาวต่างชาติ(เจ้าของภาษา)ที่มีประสบการณ์การสอนเด็กเล็กโดยตรงซึ่งเข้าใจถึงพัฒนาการการเรียนรู้ของเด็กอย่างแท้จริง

Step (3 -4 years)

STEP 2

โปรแกรมกิจกรรมกลุ่มภาษาอังกฤษ สำหรับเด็ก 3-4 ปี เพื่อปูพื้นฐานก่อนเริ่มเรียน อย่างเต็มระบบโดยการเรียนรู้อย่างเป็นธรรมชาติผ่านกระบวนการเล่นและกิจกรรมที่สนุกสนาน อาทิเช่น เกมส์ นิทาน หุ่นมือ บทบาทสมมติ ดนตรี เพลง และบทกลอนสำหรับเด็ก ซึ่งเน้นการสร้างความคุ้นเคยกับภาษาใหม่ เพื่อให้เด็กมีความมั่นใจในการใช้ภาษาอังกฤษ เรียนรู้คำศัพท์พื้นฐานต่างๆ พร้อมทั้งฝึกทักษะการฟัง และการออกเสียงอย่างถูกวิธีสอนโดยคุณครูชาวต่างชาติ (เจ้าของภาษา) ที่มีประสบการณ์การสอนเด็กเล็กโดยเฉพาะ

Jolly Phonics program (4+ years)

jolly phonics

โปรแกรมสอนการอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษสำหรับเด็กอายุ 4 ปีขึ้นไปโดยใช้หลักสูตร ที่ได้รับการยอมรับอย่างสูงจากประเทศอังกฤษเพื่อเรียนรู้พื้นฐานการออกเสียงต่างๆในภาษาอังกฤษฝึกแยกแยะความแตกต่างของเสียง ฝึกการผสมคำและการอ่านออกเสียงอย่างถูกวิธี พร้อมทั้งวางรากฐานด้านคำศัพท์และไวยกรณ์ภาษาอังกฤษโดยเรียนรู้ผ่านกิจกรรมที่สนุกสนาน เหมาะกับพัฒนาการของเด็กเรียนกับครูชาวต่างชาติ(เจ้าของภาษา)ที่มีประสบการณ์การสอนเด็กโดยเฉพาะ

Share This