Call us Today02-047-0404

โปรแกรมกิจกรรมกลุ่มภาษาอังกฤษ สำหรับเด็ก 3-4 ปี

(Step)

STEP 2

โปรแกรมกิจกรรมกลุ่มภาษาอังกฤษ สำหรับเด็ก 3-4 ปี เพื่อปูพื้นฐานก่อนเริ่มเรียน อย่างเต็มระบบโดยการเรียนรู้อย่างเป็นธรรมชาติผ่านกระบวนการเล่นและกิจกรรมที่สนุกสนาน อาทิเช่น เกมส์ นิทาน หุ่นมือ บทบาทสมมติ ดนตรี เพลง และบทกลอนสำหรับเด็ก ซึ่งเน้นการสร้างความคุ้นเคยกับภาษาใหม่ เพื่อให้เด็กมีความมั่นใจในการใช้ภาษาอังกฤษ เรียนรู้คำศัพท์พื้นฐานต่างๆ พร้อมทั้งฝึกทักษะการฟัง และการออกเสียงอย่างถูกวิธีสอนโดยคุณครูชาวต่างชาติ (เจ้าของภาษา) ที่มีประสบการณ์การสอนเด็กเล็กโดยเฉพาะ

Share This